แบบสอบถามเพื่อพัฒนา Life Long Learning Platform ในการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ผ่าน SET e-Learning Platform ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

              แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ เพื่อนำมาพัฒนา e-Learning Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ภายใต้กรอบการเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ในการพัฒนาบริการเท่านั้น

ทางบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบาย PDPA ได้โปรดยืนยันในหัวข้อเหล่านี้